Społeczeństwo

"Kierunek PRACA!" - płatne staże z możliwością zatrudnienia

kpJeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Nabór do projektu trwa do 25 stycznia 2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

1. Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
2. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
3. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.
4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych.
5. Osobom, które opiekują się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną zapewniamy zwrot kosztów opieki podczas odbywania stażu oraz szkolenia

Więcej…
 

Dotacje na start 30 +

dcb4Szanowni Państwo, informujemy o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w kwocie do 25 000 zł dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:

a) osób powyżej 30 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach
e) kobiet.

Uczestnikom projektu oferujemy roczne bezpłatne wsparcie doradcze z zakresu księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Informacje można uzyskać w:

Powiatowym Punkcie Informacyjnym w Krakowie
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12 617 99 45

oraz na stronie marr.pl/dcb2

 

 

Aktywna przyszłość - program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych

sustianeFundacja Sustinae zaprasza osoby młode w wieku 18-29 lat, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej do udziału w programie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej – Aktywna Przyszłość! Celem projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia tzw. młodzieży NEET, zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub na umowach cywilno‐prawnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które w ciągu ostatnich 2 lat opuściły:

- instytucję pieczy zastępczej
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
- specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- zakład pracy chronionej
- zakład karny lub areszt śledczy
- zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich
- zakończyły naukę w szkole specjalnej
- oraz matki obecnie przebywające w domu samotnej matki.

Więcej…
 

Informacja o możliwości uzyskania kwalifikacji rolniczych

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Kurs ten umożliwia zyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przydatnych przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Termin kursu: 2 września 2018 r. –  23 marca 2019 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej: zajęcia w soboty i niedziele

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "Z POWER-em w przyszłość"

powerInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., zaprasza do udziału w projekcie z POWER-em w przyszłość! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018-31.12.2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

1. zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) teren gminy Kraków.
2. bierne zawodowo, należące do kategorii NEET, tj. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
- nie pracują - tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
- nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
- nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kat. NEET.

Więcej…
 

"Aktywni i Samodzielni (AS)" – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+

as Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa. Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:

- Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta
- Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha
- Szkoleń i bonów szkoleniowych
- Staży zawodowych
- Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych
- Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
- Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy
- Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną
- Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi
- Doradztwa informatycznego
- Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:

- Osoby długotrwale bezrobotne
- Z niepełnosprawnościami
- O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Centrum Wsparcia znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Szczegóły na załączonym plakacie.

 


Strona 1 z 29