Kontrowersje osiemnastki

Głosem Przewodniczącego

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Dzielnicy XVIII Nowa Huta

Na naszej stronie internetowej przedstawiamy Naszą Dzielnicę; jej życie codzienne oraz plany na przyszłość. Sprawy ważne dotyczące nas wszystkich i te dotykające każdego z nas osobiście.  Tematy, o których chcemy pisać, dotyczą spraw naszej społeczności lokalnej, mogą wzbudzać kontrowersje, dlatego dział, który oddajemy dla tej dyskusji będzie nosił wspólny tytuł „Kontrowersje osiemnastki”. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także radni i przedstawiciele urzędów zaprezentują swoje stanowiska, podadzą fakty, merytoryczne argumenty i będą odpowiadać na rodzące się pytania. W „Kontrowersjach” poznamy głosy zwolenników i przeciwników danej sprawy. Problemy interesujące mieszkańców i wzbudzające kontrowersje, które można już wymienić to m.in.: sprawy uruchomienia spopielarni zlokalizowanej przy szpitalu Żeromskiego w sąsiedztwie zabytkowego opactwa Cystersów w Mogile, planowana budowa spalarni śmieci zlokalizowana przy ul. Giedroycia, nierealizowany program rewitalizacji starej części Nowej Huty. Szanowni Państwo „Kontrowersje osiemnastki” to platforma dyskusji o naszych sprawach. Zachęcam do lektury i czynnej dyskusji.

Stanisław MorycWezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Poniżej prezentujemy dwa pisma, wzywające Radę Miasta Krakowa do usunięcia naruszenia prawa w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - zakres świadczenia usług

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - usługi dodatkowe

 

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w sprawie Uchwały Nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Działając na podstawie art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), wzywamy niniejszym Radę Miasta Krakowa do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013 r., poz. 2321), z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Kwestionowana uchwała narusza nasze prawo do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” określoną w art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 14 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Rada Miasta Krakowa, podejmując kwestionowaną uchwałę, naruszyła także:

  • § 30 ust. 9 i 10, § 34 ust. 4 pkt 4 i § 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej

 

Uwagi radnego Janusza Więcława do odpowiedzi KHK SA.

Uwagi radnego Janusza Więcława do odpowiedzi KHK SA. są dostępne do pobrania tutaj.

 

Odpowiedź KHK SA. na pismo radnego Janusza Więcława

Odpowiedź jest dostępna do pobrania tutaj.

 

Pismo radnego Dzielnicy XVIII Janusza Więcława w sprawie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów

Pismo jest dostępne do pobrania tutaj.

 


Strona 1 z 4